Politică de confidențialitate

Protecția datelor cu caracter personal

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Acest website este operat de către SC NEW AKORD SECURITY SRL (denumită în continuare „New Akord Security” și/sau „Site” și/sau „Noi”), cu sediul în București, sector 5, Str. Dr. Nicolae Manolescu nr 10, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/15139/2012, CUI 31041477. New Akord Security colectează și prelucrează diferite categorii de date personale de la dumneavoastră în calitate de utilizator al www.newakordsecurity.ro, denumită în continuare “pagina de internet”.

Conform Regulamentului UE 2016/679 privind protecția datelor personale, avem calitatea de operator de date personale.

Protecţia datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă un punct foarte important pentru noi!

Prin prezenta Notă de Informare descriem modul prin care sunt utilizate de către noi datele dumneavoastră personale. Prin parcurgerea prezentei note, veți afla ce date colectăm, cum şi în ce scop, și veți fi informați despre drepturile de care beneficiaţi în legătură cu datele cu caracter personal.

Menționăm că ne supunem prevederilor instituite prin Regulamentul UE 2016/679, ce reglementează felul în care colectăm datele dumneavoastră personale și ce fel de date colectăm.

Prin accesarea site-ului New Akord Security, datele cu caracter personal pe care le colectăm direct de la dumneavoastră, sunt din urmatoarele surse:

 • datele completate de Dvs. prin formularele de contact si de comandă din site;
 • datele pe care ni le furnizați prin e-mailurile pe care ni le trimiteți la adresele noastre din site;
 • datele completate de Dvs. pentru efectuarea unei plăți online pentru produsele comandate;
 • datele completate de Dvs. în vederea creării contului de client;
 • datele Dvs.  prin abonarea la newsletterul nostru;
 • cookies atunci când folosiți site-ul nostru;

New Akord Security prelucrează datele cu caracter personal transmise de Dvs.  prin modalitățile de mai sus, în scopul:

 • onorării comenzii Dvs.
 • pentru a ne îndeplini o obligație legală
 • în scopul apărării unui drept legitim în instanță
 • pentru rațiuni de promovare și ofertare

Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/ etc.) conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la produse adăugate în secțiunea “Cont/Coșul meu”.

Ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență de cumpărare online. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dvs. de client/beneficiar, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție subsecvent finalizării unei comenzi sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.

Având în vedere că în mediul online schimbul de informaţii prin intermediul internetului nu este sigur 100%, nu putem garanta securitatea datelor cu caracter personal transmise prin această modalitate, însă facem toate demersurile și eforturile necesare pentru a proteja informaţiile pe care ni le puneți la dispoziţie și pe care le-am recepționat dela Dvs. Vă aigurăm că orice date cu caracter sensibil sau confidential, care nu fac obiectul demersului nostru (origine rasiala, confesiuni religioase, orientare sexuala etc) pe care ni le comunicati intentionat sau din greseala, vor fi sterse.

Datele cu caracter personal ale minorilor. Acordul părinților.

Site-ul New Akord Security este destinat persoanelor cu varsta de peste 18 ani, însă pagina noastră de internet poate fi accesată și de minori, dar datele lor personale vor fi stocate și prelucrate de către noi doar cu acordul prealabil, explicit și scris, al părintelui sau tutorelui legal. Prin lipsa acordului părinților, orice date cu caracter personal provenite de la o persoană minoră vor fi imediat șterse din baza noastră de date. Asadar, rugăm parinții să limiteze accesul minorilor la spațiul online.

Ce se întâmplă dacă nu ne furnizați datele Dvs.

Dacă nu ne comunicați datele cu caracter personal solicitate, sau doar ni le transmiteți parțial, ne putem afla în situația în care să nu putem crea și onora comanda Dvs. Formularele noastre de contact și de creare cont sunt realizate de așa manieră încât să conțină minimul de date cu caracter personal pentru a putea lua legătura cu Dvs.  și a vă îndeplini solicitările. Dacă există posibilitatea, vă vom informa cu privire la lipsa datelor minime pentru crearea și onorarea comenzilor Dvs.

Accesul la datele cu caracter personal și măsurile de protecție.

Prelucrăm datele cu caracter personal din baza noastră de date cu personal propriu, instruit periodic să respecte cerințele Regulamentului UE 2016/679.

Există posibilitatea să dezvăluim unele date cu caracter personal unor terțe părți, în scopul ducerii la bun sfarsit a solicitării Dvs.

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

 • societăților comerciale din cadrul aceluiași grup de societăți ca New Akord Security;
 • partenerilor/furnizorilor produselor si serviciilor puse de New Akord Security la dispozitia Dvs. și conform solicitarii Dvs.;
 • furnizorilor de servicii de curierat;
 • furnizorilor de servicii de plată/bancare;
 • furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing;
 • furnizorilor de servicii de cercetare de piață;
 • societăților de asigurare;
 • altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor si serviciilor noastre.

Putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice, în cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim.

Cu excepția cazurilor specificate mai sus, noi, New Akord Security, nu vom divulga, comercializa sau împrumuta vreodată niciuna dintre datele dumneavoastră personale vreunui terţe persoane, fără consimțământul Dvs. prealabil.

Totodată, ne angajăm să protejăm datele cu caracter personal împotriva oricărei dezvăluiri, modificări, pierderi, utilizări abuzive, indisponibilizări, acces neautorizat şi distrugere și luăm toate măsurile necesare pentru a asigura confidenţialitatea acestora.

Cât timp păstrăm datele cu caracter personal

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont în site-ul New Akord Security. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Drepturile dumneavoastră

1. Drepturi de rectificare și ștergere:

Dacă este cazul, ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele Dvs. cu caracter personal inexacte sau incomplete. Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate,
 • sau v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ),
 • sau dați curs unui drept legal de a vă opune sau acestea au fost prelucrate ilegal,
 • sau ne revine o obligație legală în acest sens.

Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea Dvs. de ștergere a datelor, deși cel de mai sus sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare.

2. Drepturi de opoziție:

În calitate de client, aveti dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc. În acest caz vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare la care vă opuneți.

Vă puteți opune întotdeauna la prelucrarea datelor Dvs. personale în scop de marketing direct, indiferent de motiv.

Drepturile de informare și acces:

În calitate de client, aveți dreptul de a obține confirmarea dacă datele personale care vă privesc sunt prelucrate. La cererea Dvs., vă vom oferi, în mod gratuit, o copie a datelor dumneavoastră personale. Solicitarea mai multor copii ale datelor dumneavoastră personale poate atrage perceperea unei taxe rezonabile, bazată pe costurile administrative.

Operatorii asociați furnizează acestora informațiile pe care le gestionează cu privire la persoanele vizate fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de o lună de la primirea cererilor. Această perioadă poate fi prelungită cu alte două luni, dacă este necesar, ținând cont de complexitatea și de numărul cererilor.

Modalități de comunicare

New Akord Security va comunica cu fiecare persoană căreia i-au fost divulgate datele cu caracter personal, rectificate sau șterse datele cu caracter personal sau restricționată prelucrarea, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate. New Akord Security va răspunde cererilor dumneavoastră în termenul legal de 30 de zile.

Pentru depunerea cererilor dumneavoastră, vă rugăm să trimiteți o solicitare scrisă către SC New Akord Security SRL, Bucuresti, Sector 5, Str. Dr. Nicolae Manolescu nr. 10, etaj 1.

Solicitarea o puteți depune și personal, sau ne puteți contacta prin e-mail la comercial@newakordsecurity.ro.

În cazul în care formulați cereri nefondate, excesive sau repetitive, avem opțiunea legală de a refuza să dăm curs cererii sau de a percepe o taxă în conformitate cu costurile administrative necesare pentru a vă îndeplini cererea.

În cazul în care nu sunteti de acord cu răspunsul nostru, aveți opțiunea de a contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Prezenta notă de informare se poate modifica de catre noi în orice moment, fără informare prealabilă, atunci când legislația sau practica în domeniul protecției datelor cu caracter personal se actualizează.